Lentzovo pravilo


Milan Đurić F-2120

Elektromagnetska indukcija
Lorentzova sila
Lentzovo pravilo
Pokus_1
Pokus_2
Pokus_3
Pravilo desne ruke
Literatura

Magnetska indukcija
Magnetska indukcija je vektor čiji je smjer određen smjerom magnetskih silnica, a iznos gustoćom magnetskih silnica(tj.što su magnetske silnice na promatranom mjestu bliže jedna drugoj,veća je gustoća magnetskih silnica na tom mjestu,a time je i jakost magnetske indukcije veća). Vektor magnetske indukcije je u svakoj točki tangenta na magnetske silnice. Smjer djelovanja magnetske indukcije pokazuju nam magnetske silnice. One izvan magneta teku od sjevernog pola prema južnom, a zatim se zatvaraju u samom magnetu(sl.1).
Silnice smjera djelovanja magnetskog polja
Položaj magnetskih silnica nekog magneta možemo zorno uočiti ako na magnet stavimo tanki karton, a zatim ga posipamo sitnom željeznom strugotinom. Kad lagano udaramo karton , strugotina će se postaviti u smjeru magnetskih silnica.
Da bi se u nekoj točki silnice odredio smjer magnetske indukcije,povučemo tangentu u toj točki na silnicu.
Tangenta će biti duža ako je u tom području veća gustoća magnetskih silnica tj.ako su na tom području silnice bliže jedna drugoj.To znači da je onda i u tom području veća magnetska indukcija.(Sl. 1)

Magnetski tok
Magnetski tok koji je okomit na danu površinu dan je relacijom:
Magnetski tok

Magnetski tok je protjecanje vektora magnetske indukcije kroz neku površinu. Što je veća magnetska indukcija to je veći i magnetski tok.

Magnetsko polje
Veza između magnetskog polja i magnetske indukcije dana je sljedećom relacijom:
Magnetsko polje

Smjer i orijentacija magnetskog polja H poklapa se s vektorom magnetske indukcije B.
To znači da se smjer vektora magnetskog polja H definira također kao tangenta na magnetske silnice.


Uredio:Milan Đurić